ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ

(Privacy Notice for Business Partner)

 

 1. ข้อความเบื้องต้น

1.1 ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ธุรกิจนี้  อธิบายวิธีการที่บริษัทในกลุ่มแปซิฟิกาอันประกอบด้วย บริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนท์ จำกัด, บริษัท แปซิฟิกา ไลฟ์สไตล์ จำกัด, บริษัท แปซิฟิกา แมกซ์ จำกัด, บริษัท แปซิฟิกา  รีเทล จำกัด, บริษัท โปร พาร์ทเนอร์ จำกัด และ บริษัท ฟิตต์ คอสเมติกส์ จำกัด  เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้รับจ้าง บุคลากร ผู้ที่มีอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ติดต่ออื่นๆ (“ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ของคู่ธุรกิจของเรา (เช่น ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ (Supplier) ผู้ขาย (Vendor)  ผู้ให้บริการและผู้รับจ้าง (Service Provider and Outsourcer)  (แต่ละรายเรียกว่า “คู่ธุรกิจ”)  ซึ่งรวมถึงข้อมูลของบุคคลที่สามใดๆ ที่ท่านให้ไว้กับเราเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.2 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าต่อหน้า จากสถานแสดงสินค้าเพื่อจำหน่าย (Showroom) โรงงาน สถานประกอบการของเรา งานกิจกรรม ทางโทรศัพท์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) หรือทางออนไลน์ผ่านทางอีเมลหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (เช่น Webpage Facebook หรือ Line) และช่องทางอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจก็ตาม

1.3 เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว

1.4. บริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าความเป็นส่วนตัวของท่านจะได้รับความคุ้มครองและเพื่อให้มั่นใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีการออกกฎหมายใหม่เพื่อใช้บังคับแทนเป็นครั้งคราว) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่เราเข้าไปและมุ่งหมายจะเข้าไปดำเนินธุรกิจ  บริษัทฯ  จะเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

1.5. โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างระมัดระวังเพื่อทำความเข้าใจ มุมมอง และการปฏิบัติของเรา เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่านมีความจำเป็นหรือถูกบังคับตามกฎหมายในด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและอาจมีขึ้นในอนาคต หากท่านไม่ตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือภาระผูกพันของเราแก่ท่านได้

1.6. บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ โดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ลบ และปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว บริษัทฯ  จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ท่านทราบและในลักษณะที่เหมาะสมถึงการปรับเปลี่ยนสำคัญที่มีต่อข้อกำหนดใดก็ตามในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (เช่น จัดส่งนโยบายที่แก้ไขให้ท่านทางอีเมล พร้อมระบุวันที่มีผลบังคับครั้งใหม่ หรือประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางเว็บไซต์ของเรา)

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้  ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ จากหน่วยงานรัฐบาล หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ ทั้งนี้  ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีการเก็บรวบรวมมีดังนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านที่ท่านให้ไว้กับเราด้วยการสื่อสารกับเราหรือข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายการข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคล o   ชื่อ-นามสกุลของดารา/ตัวแทนดารา

o   ชื่อ-นามสกุลของผู้รับจ้างในงานจัดกิจกรรม

o   ชื่อ-นามสกุลของพนักงาน/ผู้ประสานงาน คู่ค้าทางธุรกิจ

o   ชื่อ-นามสกุลของกรรมการคู่ค้าทางธุรกิจ

o   ชื่อ-นามสกุลของผู้มอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   ชื่อ-นามสกุลของผู้รับมอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   ชื่อ-นามสกุลของผู้รับ/ส่งสินค้า คู่ค้าทางธุรกิจ

o   วัน/เดือน/ปี เกิดของดารา/ตัวแทนดารา

o   วัน/เดือน/ปี เกิดของผู้รับจ้างในงานจัดกิจกรรม

o   วัน/เดือน/ปี เกิดของพนักงาน/ผู้ประสานงาน คู่ค้าทางธุรกิจ

o   วัน/เดือน/ปี เกิดของกรรมการคู่ค้าทางธุรกิจ

o   วัน/เดือน/ปี เกิดของผู้มอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   วัน/เดือน/ปี เกิดของผู้รับมอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   เพศของดารา/ตัวแทนดารา

o   เพศของผู้รับจ้างในงานจัดกิจกรรม

o   เพศของพนักงาน/ผู้ประสานงาน คู่ค้าทางธุรกิจ

o   เพศของกรรมการคู่ค้าทางธุรกิจ

o   เพศของผู้มอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   เพศของผู้รับมอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุและยืนยันตัวตน o   ลายมือชื่อของดารา/ตัวแทนดารา

o   ลายมือชื่อของผู้รับจ้างในงานจัดกิจกรรม

o   ลายมือชื่อของพนักงาน/ผู้ประสานงาน คู่ค้าทางธุรกิจ

o   ลายมือชื่อของผู้ส่ง/ผู้รับสินค้า คู่ค้าทางธุรกิจ

o   ลายมือชื่อของกรรมการคู่ค้าทางธุรกิจ

o   ลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   ลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   เลขประจำตัวประชาชนของดารา/ตัวแทนดารา

o   เลขประจำตัวประชาชนของผู้รับจ้างในงานจัดกิจกรรม

o   เลขประจำตัวประชาชนของพนักงาน / ผู้ประสานงาน คู่ค้าทางธุรกิจ

o   เลขประจำตัวประชาชนของกรรมการคู่ค้าทางธุรกิจ

o   เลขประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   เลขประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   เลขที่ใบขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ของพนักงาน/ผู้มาติดต่อ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   รูปถ่ายที่ปรากฏอยู่บนเอกสารของดารา/ตัวแทนดารา

o   รูปถ่ายที่ปรากฎอยู่บนเอกสารของผู้รับจ้างในงานจัดกรรม

o   รูปถ่ายที่ปรากฏอยู่บนเอกสารของพนักงาน/ผู้ประสานงาน คู่ค้าทางธุรกิจ

o   รูปถ่ายที่ปรากฏอยู่บนเอกสารของผู้มอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   รูปถ่ายที่ปรากฏอยู่บนเอกสารของผู้รับมอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงเสียงของดารา/ตัวแทนดารา

o   ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงเสียงของผู้รับจ้างในงานจัดกิจกรรม

o   ภายถ่าย ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงเสียงของพนักงาน/ผู้มาติดต่อ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   หมายเลขทะเบียนรถของดารา/ตัวแทนดารา

o   หมายเลขทะเบียนรถของพนักงาน/ผู้มาติดต่อ คู่ค้าทางธุรกิจ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ o   เบอร์โทรศัพท์ของดารา/ตัวแทนดารา

o   เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้างในงานจัดกิจกรรม

o   เบอร์โทรศัพท์ของพนักงาน/ผู้ประสานงาน คู่ค้าทางธุรกิจ

o   อีเมล์ของดารา/ตัวแทนดารา

o   อีเมล์ของผู้รับจ้างในงานจัดกิจกรรม

o   อีเมล์ของพนักงาน/ผู้ประสานงาน คู่ค้าทางธุรกิจ

o   Line ID ของดารา/ตัวแทนดารา

o   Line ID ของผู้รับจ้างในงานจัดกิจกรรม

o   Line ID ของพนักงาน/ผู้ประสานงาน คู่ค้าทางธุรกิจ

o   ที่อยู่ของดารา/ตัวแทนดารา

o   ที่อยู่ของผู้รับจ้างในงานจัดกิจกรรม

o   ที่อยู่ของพนักงาน/ผู้ประสานงาน คู่ค้าทางธุรกิจ

o   ที่อยู่ของกรรมการคู่ค้าทางธุรกิจ

o   ที่อยู่ของผู้มอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   ที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจ คู่ค้าทางธุรกิจ

o   ชื่อบัญชีทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Youtube ของดารา/ตัวแทนดารา

o   ชื่อบัญชีทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Youtube ของพนักงาน/ผู้ประสาน                   คู่ค้าทางธุรกิจ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน o   ตำแหน่งของพนักงาน/ผู้ประสานงาน คู่ค้าทางธุรกิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน o   ชื่อบัญชีธนาคารของดารา/ตัวแทนดารา

o   ชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับจ้างในงานจัดกิจกรรม

o   ชื่อบัญชีธนาคารของคู่ค้าทางธุรกิจ หรือ ผู้ให้บริการ ที่เป็นบุคคลธรรมดา

o   เลขที่บัญชีธนาคารของดารา/ตัวแทนดารา

o   เลขที่บัญชีธนาคารของผู้รับจ้างในงานจัดกิจกรรม

o   เลขที่บัญชีธนาคารของคู่ค้าทางธุรกิจ หรือ                         ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา

 

ข้อมูลสอ่อนไหวอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลสุขภาพ o   ศาสนา ที่ปรากฎอยู่บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง ตัวแทน/ผู้แทน ผู้รับผลประโยชน์                    ผู้ค้ำประกัน พยาน หรือคู่กรณี ซึ่งรวมถึง ชื่อ อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือของบุคคลดังกล่าว และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราในทุกรูปแบบ

ในการให้ข้อมูลของบุคคลที่สามแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำดังกล่าว และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายส่วนบุคคลนี้ นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น

แม้ว่าข้อมูลใดภายใต้ข้อ 2. อาจไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ถ้ารวมกับข้อมูลอื่นหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวอาจใช้ระบุตัวตนท่านได้ จึงถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นกัน ดังนั้น เราจะปฏิบัติกับข้อมูลนี้โดยใช้มาตรฐานเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากเราประมวลผลข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือในรูปแบบที่รวมผลข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้อีกต่อไป ในกรณีนี้ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ใช้บังคับ

 1. วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ  และบุคคลที่สามที่อาจกระทำการแทนเรา  อาจเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ให้ไว้ โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

 

ฐานทางกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล
ฐานสัญญา (Contract) o    เพื่อใช้สำหรับการติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับการบริหาร จัดเก็บ และทำลายเอกสาร

o   เพื่อให้ทาง Forwarder/Shipping นำยอดเบี้ยประกันไปเพิ่มในใบขนขาเข้าหลังจากทาง Logistics คอนเฟิร์ม insurance แล้ว

o    เพื่อติดต่อขอหลักฐานสินค้าชำรุด/เสียหายมาดำเนินการขอคืนค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน

o   เพื่อการจ่ายเงินให้กับ supplier

o   เพื่อจ้างทำและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์/back drop/ carpet  หรือเพื่อทำสัญญากับคู่ค้าหรือผู้ให้บริการ เช่น การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอ การดูแลควบคุมเสียงภายในงาน การเช่าสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม การว่าจ้างในการดำเนินกิจกรรมภายในงาน การว่าจ้าง ดารา นายแบบ, นางแบบ สำหรับรีวิวสินค้าและประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม เป็นต้น

o    เพื่อประสานงานเรื่องจุดขายสินค้างานทำสัญญา งานสร้างร้าน

o    เพื่อประสานงานเรื่องขายสินค้าให้กับองค์กร/ Wholesales

o   เพื่อซื้อสินค้ากับ supplier สำหรับ งานซื้อสินค้ากับ supplier

o   เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ

o   เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าตัวดารา

o   เพื่อใช้ในการทำสัญญา และข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง

o    เพื่อใช้ประกอบในการทำธุรกรรมการซื้อขายและจ่ายชำระหนี้ตามกฎหมาย

o    เพื่อใช้ประกอบในการทำธุรกรรมการซื้อขายและจ่ายชำระหนี้ตามกฎหมาย

 

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย                       (Legal Obligation) o    เพื่อจัดทำงบการเงินและยื่นภาษีประจำปี หรือยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (รวมถึงยืนยันยอด)

o   เพื่อยื่นเพิ่มลดสาขาต่อสรรพากร

o   เพื่อออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

o   เพื่อประสานงานกับผู้ขาย และจัดส่งเอกสารให้ชิปปิ้ง ใช้ในการเคลียร์สินค้า

o    เพื่อการประสานงานกับแผนกบัญชี ในการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า

 

ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

(Legitimate Interests)

o    เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการส่งสินค้าให้กับบริษัทขนส่งภายนอก

o   เพื่อบันทึกการรับคืนสินค้าออนไลน์

o   เพื่อเก็บข้อมูลของเปิด vender, supplier

o   เพื่อใช้ในการประสานงาน เข้า-ออก พื้นที่ภายในห้าง หรือร้านค้า

o   เพื่อประสานงานเรื่องกระจายสินค้าเข้าหน้าร้าน,งานเปิดสินค้าเข้าพื้นที่ขาย

o   เพื่อส่งสินค้าให้ดารา หรือบุคคลมีชื่อเสียง ช่วยประชาสัมพันธ์

o    เพื่อยืมและคืนสินค้า ที่ใช้ในการโปรโมทแบรนด์ในเครือบริษัท

o    เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ในเครือบริษัท สำหรับ งานติดต่อสื่อมวลชน

o   เพื่อขอข้อมูลในการจ่ายเงินสำหรับร่วมงานกิจกรรม

o   เพื่อขอข้อมูลในการจ่ายเงินให้กับทีมงาน อาทิเช่น ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า และช่างทำผม

o   เพื่อส่งข้อมูลให้ทีม Logistic ภายในและภายนอกบริษัทฯ ในการประสานงาน

o   เพื่อส่งข่าวประชาสัมพันธ์

o    เพื่อประเมินคุณภาพของผู้ขายในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้บริษัท

o    เพื่อใช้ประกอบในการทำธุรกรรมการซื้อขายและจ่ายชำระหนี้ตามกฎหมาย สำหรับ งานคีย์ข้อมูลเข้าระบบSAP สำหรับบริษัท/บุคคล และสำหรับงาน Print หน้า voucher แนบเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี-บริษัท/บุคคล

o    เพื่อใช้ประกอบในการทำธุรกรรมการซื้อขายและจ่ายชำระหนี้ตามกฎหมาย

o    เพื่อใช้ประกอบในการทำธุรกรรมการเตรียมเสนอขออนุมัติการจ่ายเงินจากระบบ SAP สำหรับ งานขออนุมัติจ่ายเงิน และการชำระหนี้

 

 

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นได้ และในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการดำเนินกิจกรรมที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านในเรื่องดังกล่าวเป็นรายกรณีไป เช่น

(ก) การคัดเลือกคู่ธุรกิจ เพื่อประเมินความเหมาะสมและท่านสมบัติของท่านและคู่ธุรกิจ เพื่อการอำนวยความสะดวกในการร่วมประมูล เพื่อออกคำขอใบเสนอราคา และเพื่อทำสัญญากับท่านและคู่ธุรกิจ

(ข) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อการติดต่อ ริเริ่ม หรือบริหารความสัมพันธ์เชิงสัญญากับคู่ธุรกิจ เพื่อสื่อสารกับท่านและคู่ค้าทางธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ เพื่อดำเนินธุรกรรมที่ทำขึ้นโดยคู่ค้าทางธุรกิจ (เช่น การนำส่ง การแลกเปลี่ยนและส่งคืนสินค้า การออกใบแจ้งราคาและใบเสร็จรับเงิน) และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันและ/หรือตามคำขอของคู่ธุรกิจ

(ค) การบริหารความสัมพันธ์ เพื่อสร้างรหัสผู้ขาย เพื่อจดทะเบียนในรายชื่อ / สารบบของคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้บริการสนับสนุน ติดตามและจัดทำบันทึก เพื่อให้บัตรเข้าออกอาคารและบัตรจอดรถแก่ท่าน และเพื่อเชิญคู่ค้าทางธุรกิจเข้าร่วมงาน / กิจกรรมต่าง ๆ

(ง) การจดทะเบียนและยืนยันตัวตน เพื่อจดทะเบียน ตรวจสอบ ระบุตัวตน และพิสูจน์ยืนยันตัวท่านหรือตัวตนของท่าน

(จ) การสื่อสารด้านการตลาด เพื่อแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเกี่ยวกับการสื่อสารด้านการตลาด กิจกรรมต่างๆ การขาย การประชาสัมพันธ์ การบอกกล่าว ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ การจัดแสดงสินค้า การจัดซื้อและการสนับสนุน กิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง

(ฉ) การดำเนินธุรกิจ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเก็บรักษาบันทึกภายใน การจัดการภายใน การสอบบัญชี การรายงาน การส่งหรือยื่นข้อมูล การประมวลผลข้อมูล หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายกัน

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้ทำการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องการขอความยินยอม ซึ่งได้แก่  ศาสนาที่ระบุ (ในบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน เชื้อชาติ (ในเอกสารยืนยันตัวตน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า หรือข้อมูลการจดจำม่านตา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน  ประวัติอาชญากรรม เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และการป้องกันประโยชน์ของเรา หรือประโยชน์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ หากฐานทางกฎหมายคือความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาโดยอาศัยความยินยอมของท่านก่อนที่จะถอนความยินยอม

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในเครือข่ายของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายข้างต้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่า การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดเฉพาะพนักงานและ/หรือตัวแทนของ บริษัทฯ เท่านั้นโดยอาศัยพื้นฐานของความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเท่านั้น อันได้แก่

4.1  เปิดเผยข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ Line ID ของพนักงาน ผู้ประสานงานหรือผู้มาติดต่อ คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งอาจปรากฎภาพบุคคลภายในบริเวณที่บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้กับ บริษัทประกันภัย สำหรับ งานทำประกันสินค้าและแจ้งเคลมสินค้ากรณีสูญหาย

4.2  เปิดเผยข้อมูล ชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน  หมายเลขบัตรประชาชน รูปถ่าย ที่อยู่ เพศ วันเดือนปีเกิด ศาสนา เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี social media Facebook / Instagram / Youtube  รูปที่แสดงบัญชี social media Facebook / Instagram / Youtube ของ  Influencer ให้กับ บริษัทแม่ของแต่ละแบรนด์

4.3  เปิดเผยข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ สำเนาบัตรประชาชน เลขประจำตัวประชาชน เพศ ศาสนา ของพนักงาน ผู้ประสานงาน ผู้มาติดต่อหรือตัวแทน คู่ค้าทางธุรกิจ ให้กับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หรือฝ่ายศูนย์การค้า ให้แก่บุคคลต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

(ก)  ภายในกลุ่ม บริษัทฯ แม่ และบริษัทฯ ในเครือ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทฯ ที่ร่วมมือกัน และแบ่งปันบริการและระบบของคู่ธุรกิจบางส่วนร่วมกัน ซึ่งรวมถึง บริการและระบบที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เราอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บริษัทฯ อื่นภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ อื่นๆ ภายในกลุ่มสามารถอาศัยความยินยอมที่บริษัทฯ ได้รับมาจากท่าน

(ข)  คู่ค้าทางธุรกิจ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังคู่ค้าทางธุรกิจรายอื่น เพื่อประกอบธุรกิจและบริการ โดยที่คู่ค้าทางธุรกิจผู้รับข้อมูลนั้นตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับนโยบายส่วนบุคคลนี้

(ค)  ผู้จำหน่ายและตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้ง ในบางครั้ง บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการที่ท่านเลือก หรืออยู่ใกล้กับท่าน เพื่อให้บริการแก่ท่าน

(ง)  ผู้ให้บริการ / ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ / ผู้รับจ้างช่วง เราอาจใช้บริการของบริษัทฯ  ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นในการให้บริการแทนเราหรือเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการจากภายนอกของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการวิเคราะห์หรือทำวิจัย (3) บริษัทฯ ที่ให้บริการวิเคราะห์เชิงสถิติ (4) บริษัทฯ ที่ให้บริการสำรวจ (5) บริษัทฯ ที่ให้บริการการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร (6) ผู้จัดแคมเปญ งานกิจกรรม และการตลาด (7) ผู้ให้บริการด้านการบริหารที่ว่าจ้างจากภายนอก (8) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ และ (9) ผู้ให้บริการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันและผู้ให้บริการภายนอกอื่นที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของเรา

(จ) ที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งรวมถึงทนายความ ช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษี และผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา หรือการต่อสู้หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของเรา

(ฉ) บุคคลที่สามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ศาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือต้องปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย

(ช) โรงพยาบาลและหน่วยกู้ภัย อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีฉุกเฉินเพื่อปกป้องประโยชน์ของท่าน

(ซ) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือภาระหน้าที่บุคคลที่ 3 ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจ ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การมอบ การโอน หรือการจำหน่ายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจของเรา ทรัพย์สินหรือหุ้น หรือธุรกรรมที่คล้ายกัน ทั้งนี้ บุคคลที่สามในฐานะผู้รับโอนสิทธิของเราจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ฌ)  แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ โฆษณา และ/หรือแพลตฟอร์ม Social Media

4.3   ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ  จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่สาม ดังนั้นโปรดตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจว่าบุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

4.4  เว้นแต่ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่เปิดเผย ขาย จำหน่ายจ่ายโอน เช่าหรือให้เช่าซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตจากท่าน หรือเป็นการทำเพื่อทำได้ธุรกรรมที่มีอยู่ให้กับท่านเสร็จสมบูรณ์

 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

5.1 บริษัทฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านไปยังบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ในกลุ่ม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่อยู่ต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ประเทศที่เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงและแต่ไม่จำกัดแค่สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำได้เมื่อได้รับความยินยอมของท่านเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าจะอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญาระหว่างเราและบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้สามารถกระทำได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

5.2 ในกรณีที่ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลอาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด  หากเราจะทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอเท่ากับมาตรฐานภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนให้กับบุคคลอื่นในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น

 1. ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากมีการดำเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัย อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่าการดำเนินการนั้นจะสิ้นสุด ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ดังนี้

 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานบริหารการจัดเก็บและทำลายเอกสารไว้เป็นเวลา 10 ปี นับจากได้รับเอกสาร
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานแสกนรับ/ ส่ง สินค้าออนไลน์ สำหรับบริษัทขนส่ง Partner ไว้เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันทำเอกสาร
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานทำประกันสินค้าและแจ้งเคลมสินค้ากรณีสูญหายไว้เป็นเวลา 10 ปี
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานจัด Product Launch Event งานจัด Customer Event งานจัด Press Event งานจ้างบุคคลภายนอกถ่ายภาพ Local shooting และ งานจ้าง Influencer/Page/Blogger review สินค้าไว้เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญา
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานติดต่อประสานงานกับห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ไว้เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่ได้ติดต่อประสานงาน
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานกระจายสินค้าเข้าหน้าร้าน งานเปิดสินค้าเข้าพื้นที่ขาย งานหาจุดขายสินค้า งานทำสัญญา งานสร้างร้านไว้เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานขายสินค้าให้กับองค์กร/ Wholesales และ งานซื้อสินค้ากับsupplier ไว้เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่ซื้อขาย
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานสั่งซื้อสินค้าทั้งในไทยและต่างประเทศไว้เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และงานประเมินผู้ขายประจำปีไว้เป็นเวลา 10 ปี นับวันสิ้นสุดสัญญา
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานตรวจสอบเอกสารเพื่อเปิด vendor ใหม่ งานรับวางบิลเอกสารเพื่อตั้งหนี้ งานคีย์ข้อมูลเข้าระบบSAP งาน Print หน้า voucher แนบเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และ งานส่งข้อมูลให้การเงิน เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินและชำระหนี้ ของแผนกการเงินและการบัญชีไว้เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันออกเอกสาร (ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543)
 • ลบข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ งานเก็บข้อมูลเพื่อเปิด vender เพื่อการจ่ายเงินให้กับ supplier ออกจากระบบทันที ที่มีการทำจ่ายเกิดขึ้นแล้ว supplier ได้รับเงินค่าจ้างแล้ว
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ งานติดต่อดารา หรือตัวแทน เพื่อส่งสินค้าให้โปรโมทและเชิญมาร่วมงานกิจกรรม งานติดต่อสไตลิสต์และทีมงานนิตยสารในการยืม คืน สินค้าเพื่อการถ่ายแบบ งานติดต่อสื่อมวลชนสำหรับส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ต่างๆ ของบริษัท งานติดต่อทีมงาน อาทิเช่น ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า และช่างทำผมสำหรับงานกิจกรรม งานประสานงานกับทีม Logistic ภายในบริษัทและภายนอกเพื่อช่วยในการส่งสินค้าของฝ่าย PR งานเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แบรนด์ต่างๆ ในเครือบริษัท งานเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆและค่าตัวดารา งานประสานงานยืมและคืนสินค้าระหว่างประเทศ ของแผนกประชาสัมพันธ์ (PR) ไว้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีคำสั่งให้ลบทิ้งหรือทำลายข้อมูลจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ

 

 1. 7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที โดยท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

7.1    สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.2    สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ

7.3    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

7.4    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.5    สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)

7.6    สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.7    สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้

7.8    สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่ง              คำขอ

เว้นแต่การขอใช้สิทธิร้องเรียนการดำเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและเป็นการร้องเรียนโดยตรงกับเรา  เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประการอื่น  ทั้งนี้ตามที่เหมาะสม แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยชัดแจ้งว่าการร้องขอใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรายการใดที่อาจจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเช่นว่านั้น

 

 1. แนวทางพื้นฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในบริษัทฯ และบังคับใช้มาตรการเช่นนั้นอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีการอื่น พร้อมกับกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เหมาะสม  รวมถึงการพิจารณาจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 1. การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไป หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

 

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และบังคับมาตรการเช่นนั้นกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูโดยวิธีการอื่น พร้อมกับกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 1. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

 1. ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2032 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

E-Mail : dpo@pacifica.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-0349770-97