ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน และบุคคลอื่นที่ผู้สมัครงานให้ข้อมูลไว้

(Privacy Notice – Job Applicants & Related Persons)

 

บริษัทในกลุ่มแปซิฟิกาอันประกอบด้วย บริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนท์ จำกัด, บริษัท แปซิฟิกา ไลฟ์สไตล์ จำกัด, บริษัท แปซิฟิกา แมกซ์ จำกัด, บริษัท แปซิฟิกา รีเทล จำกัด, บริษัท โปร พาร์ทเนอร์ จำกัด และ บริษัท ฟิตต์ คอสเมติกส์ จำกัด     (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “บริษัทในเครือ”  หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของผู้สมัครงานหรือบุคคลอื่นซึ่งผู้สมัครงานให้ข้อมูลไว้กับเรา และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ต่อไปเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล” หรือ “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”)  ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ  ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น ให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครงานหรือใบสมัครงานที่บริษัทฯ  กำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารการสมัครงานและเอกสารประกอบ อันมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ บริษัทฯ  แต่ก็อาจมีบางกรณีที่บริษัทฯ  เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในใบสมัครงาน มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาของท่าน  ผู้ให้บริการจัดหางาน ผู้ให้บริการ Website สำหรับจัดหางาน รวมทั้งหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับข้อมูลประวัติอาชญากรรม (หากมีการเก็บในบางตำแหน่งงาน) รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่ท่านได้เคยปฏิบัติงาน โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น มีดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายการข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคล o   ชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครงาน

o   ชื่อ-นามสกุลของบุคคลในครอบครัว ผู้สมัครงาน

o   ชื่อ-นามสกุลของบุคคลอ้างอิง

o   ชื่อ-นามสกุลของผู้ประสานงานของSupplier/ Web รับสมัครงาน

o   ชื่อ-นามสกุลของพนักงาน

o   อายุของของผู้สมัครงาน

o   อายุของบุคคลในครอบครัว ผู้สมัครงาน

o   อายุของพนักงาน

o   สถานภาพทางการสมรสของผู้สมัครงาน

o   เพศของผู้สมัครงาน

o   วัน/เดือน/ปี เกิดของผู้สมัครงาน

o   วัน/เดือน/ปี เกิดของบุคคลในครอบครัว ผู้สมัครงาน

o   วัน/เดือน/ปี เกิดของพนักงาน

o   สัญชาติของผู้สมัครงาน

o   สัญชาติของบุคคลในครอบครัว ผู้สมัครงาน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุและยืนยันตัวตน o   ลายมือชื่อของผู้สมัครงาน

o   ลายมือชื่อของพนักงาน

o   เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครงาน

o   เลขประจำตัวประชาชนของบุคคลในครอบครัว ผู้สมัครงาน

o   เลขประจำตัวประชาชนของพนักงาน

o    เลขที่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ของผู้สมัครงาน

o   รูปถ่ายที่ปรากฏอยู่บนเอกสารของผู้สมัครงาน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ o   เบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครงาน

o   เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลในครอบครัว ผู้สมัครงาน

o   เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิง

o   เบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงานของSupplier/ Web รับสมัครงาน

o   เบอร์โทรศัพท์ของพนักงาน

o   ที่อยู่ของผู้สมัครงาน

o   ที่อยู่ของบุคคลในครอบครัว ผู้สมัครงาน

o   ที่อยู่ของบุคคลอ้างอิง

o   ที่อยู่ของผู้ประสานงานของSupplier/ Web รับสมัครงาน

o   อีเมลแอดเดรสของผู้สมัครงาน

o   อีเมลแอดเดรสของบุคคลอ้างอิง

o   อีเมลแอดเดรสของผู้ประสานงานของSupplier/ Web รับสมัครงาน

o   อีเมลแอดเดรสของพนักงาน

o   ID Line ของผู้สมัครงาน

o   ID Line ของบุคคลอ้างอิง

o   ID Line ของผู้ประสานงานของSupplier/ Web รับสมัครงาน

o   ID Line ของพนักงาน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน o   ตำแหน่งงานของผู้สมัครงาน

o   ตำแหน่งงานของผู้ประสานงานของSupplier/ Web รับสมัครงาน

o   ตำแหน่งงานของพนักงาน

o   แผนก / ฝ่ายของผู้สมัครงาน

o   แผนก / ฝ่ายของผู้ประสานงานของSupplier/ Web รับสมัครงาน

o   แผนก / ฝ่ายของพนักงาน

o   รหัสพนักงานของพนักงาน

o   ประวัติการทำงานของผู้สมัครงาน

o   ประวัติการทำงานของพนักงาน

o   ระยะเวลาการทำงานของผู้สมัครงาน

o   ระยะเวลาการทำงานของพนักงาน

o   อัตราเงินเดือน/ค่าตอบแทนของผู้สมัครงาน

o   อัตราเงินเดือน/ค่าตอบแทนของพนักงาน

o   ข้อมูลประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครงาน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา หรือ การฝึกอบรม o   ประวัติการฝึกอบรมของผู้สมัครงาน

o   ประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน

o   วันที่เข้ารับการฝึกอบรมของผู้สมัครงาน

o   วันที่เข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน

o   ผลการประเมินการฝึกอบรมของผู้สมัครงาน

o   ผลการประเมินการฝึกอบรมของพนักงาน

o   ชื่อภาควิชา หรือ คณะที่สำเร็จการศึกษาของผู้สมัครงาน

o    วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มศึกษา-สำเร็จการศึกษาของผู้สมัครงาน

o   ผลการศึกษาของผู้สมัครงาน

 

ข้อมูลอ่อนไหว ที่เกี่ยวกับสุขภาพ o   ผลตรวจการคัดกรองโรคระบาดของผู้สมัครงาน

o   ผลการตรวจสุขภาพของผู้สมัครงาน

o   ผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน

 

ข้อมูลอ่อนไหวอื่น ที่ไม่ใช่ข้อมูลสุขภาพ o    ศาสนาของผู้สมัครงาน ที่ปรากฎอยู่บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

o    ศาสนาของพนักงาน ที่ปรากฎอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน

 

บริษัทฯ  ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและข้อมูลหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ  ดังนั้นหากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บริษัทฯ  เราจะขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ก็จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้    บริษัทฯ  ทำการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ อย่างไรก็ตาม หากปรากฎว่าด้วยข้อจำกัดทางเทคนิคแล้ว บริษัทฯ  ไม่อาจดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านได้  เราก็จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

ในบางกรณี บริษัทฯ  มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ก่อนการจ้างงาน โดยหากบริษัทฯ  ไม่อาจอาศัยฐานทางกฎหมายอ้างอิงแทนการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งได้ บริษัทฯ ก็จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่าน  แต่หากบริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอ้างอิงแทนการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านได้ บริษัทฯ  จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของท่าน และจะกระทำการต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้โดยเคร่งครัด และในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ บริษัทฯ  จะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน โดยข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวนั้นได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ เป็นต้น

 1.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และความจำเป็น

2.1  ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงานของเรา เราจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ฐานทางกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล
ฐานสัญญา (Contract) o    เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงาน ซึ่งหมายความรวมถึงขั้นตอนสมัครผ่านช่องทางการสมัครงานออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ  การสมัครงานผ่านทางบริษัทฯ โดยตรง  ผ่านทางผู้ให้บริการจัดหางาน หรือผู้ให้บริการ Website สำหรับจัดหางาน ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินคัดเลือก ขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างงานให้แก่ท่าน และกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและคัดเลือกเข้าทำงานกับบริษัทฯสำหรับ งานว่าจ้างพนักงาน, ปฐมนิเทศพนักงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน และการโอนย้ายพนักงาน
ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย                       (Legal Obligation) o    เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการจ้างงานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น และตรวจสอบข้อมูลของท่านจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ หรือ ตรวจสอบประวัติการทำงานก่อนหน้า เพื่อประกอบการตัดสินใจรับเข้าทำงานกับ บริษัทฯ  และการทำสัญญาจ้างงาน
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม                (Legitimate Interests) o   เพื่อการรับสมัครงาน

o   เพื่อประกอบการพิจารณา ตามกระบวนการสรรหาบุคลากร ในการดำเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน และติดต่อประสานงาน

o   เพื่อการติดต่อสื่อสารในกรณีจำเป็น หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น  ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครงานจากบุคคลอ้างอิงที่ระบุ หรือ ตรวจสอบประวัติการทำงานของผู้สมัครงาน ก่อนหน้า แจ้งเหตุอันตรายที่เกิดแก่ผู้สมัครงานให้ทราบ เป็นต้น

2.2  ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน บุคคลในครอบครัวของผู้สมัครงาน รวมถึงบุคคลอื่น ซึ่งผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลไว้กับเรานั้น เราอาศัยฐานทางกฎหมายตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า โดยไม่ได้อาศัยการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  แต่ก็อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางรายการเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว (Sensitive Data) ที่เราจะต้องไปขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน และท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นเช่น บุคคลอ้างอิงแก่เรานั้น  ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงประกาศตวามเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น) ให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วย

2.3  กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ  เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทฯ  ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ  อาจไม่สามารถทำสัญญาจ้างงานกับท่าน หรือไม่สามารถบริหารจัดการอื่นใดได้ตามวัตถุประสงค์ของการจ้างงาน หรืออาจมีผลต่อการได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ หรือการจัดการอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

 

 1.    ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ สำหรับกระบวนการรับสมัครบุคลากร เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา ดังนี้

 • กรณีที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์การสรรหา บริษัทฯ จะทำลายข้อมูลทั้งหมดของท่านโดยทันที
 • กรณีที่ท่านได้รับเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์งาน แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ 6 เดือน นับแต่วันที่สัมภาษณ์งาน
 • กรณีที่ท่านผ่านการสรรหาคัดเลือก บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นพนักงาน และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีก 2 ปีปฏิทิน นับจากวันพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานั้น

 1.    การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ  อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบตามระบบมาตรฐานคุณภาพ เป็นต้น

 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที โดยท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

5.1    สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.2    สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ

5.3    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

5.4    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.5    สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)

5.6    สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.7    สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้

5.8    สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนข.องท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ

 

 1. แนวทางพื้นฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในบริษัทฯ และบังคับใช้มาตรการเช่นนั้นอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีการอื่น พร้อมกับกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เหมาะสม  รวมถึงการพิจารณาจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 

 1. การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไป หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

 

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และบังคับมาตรการเช่นนั้นกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูโดยวิธีการอื่น พร้อมกับกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 1. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

 1.  ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2032 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

E-Mail : dpo@pacifica.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-0349770-97