TERMS & CONDITIONS


TH | EN

1. นิยามศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกภาพ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

“กลุ่มบริษัทแปซิฟิกา” หมายถึง บริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนท์ จำกัด บริษัท แปซิฟิกา ไลฟ์สไตล์ จำกัด บริษัท แปซิฟิกา แมกซ์ จำกัด และบริษัท แปซิฟิกา รีเทล จำกัด บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัทต่างๆ ดังกล่าวมา ผู้แทนและพนักงาน ตลอดจนบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนบริษัทดังกล่าว

“บัตร” หมายถึง บัตรสมาชิกกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา ที่ออกให้โดยกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา

“โปรแกรมบัตรกลุ่มบริษัทแปซิฟิกาหรือโปรแกรม” หมายถึง โปรแกรมหรือรายการส่งเสริมการขายที่นำเสนอหรือเริ่มดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา เพื่อให้หรือเสนอสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษต่างๆ แก่สมาชิกบัตร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจถือเป็นสิทธิเด็ดขาดของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา ซึ่งอาจรวมถึงและไม่จำกัดการใช้สิทธิร่วมกับ รายการสิทธิพิเศษ การออกบัตร คะแนนแปซิฟิกาพอยท์ หรือบัตรกำนัลแปซิฟิกา

“สมาชิกบัตรกลุ่มบริษัทแปซิฟิกาหรือสมาชิกบัตร” หมายถึง ผู้ถือบัตรทุกรายที่ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมนี้เรียบร้อยแล้ว

“ร้านค้าอิสระทั่วไป” หมายถึง ร้านค้าแบบสแตนด์อโลนของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า

“คะแนนแปซิฟิกาพอยท์” หมายถึง คะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรได้สะสมไว้จากการทำรายการธุรกรรมต่างๆ ณ ร้านค้าของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา

“รางวัล” หมายถึง สินค้า บริการ สิทธิประโยชน์ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทแปซิฟิกามีดุลพินิจเด็ดขาดในการกำหนดให้รางวัลเมื่อใดก็ตาม และเงื่อนไขสำหรับการแลก หรือได้รับรางวัลโดยใช้คะแนนแปซิฟิกาพอยท์ในการแลกรางวัลในโปรแกรม

“บัตรกำนัลแปซิฟิกา” หมายถึง การแลกคะแนนแปซิฟิกาพอยท์ภายใต้โปรแกรมที่สมาชิกบัตรสามารถแลกได้ ณ จุดซื้อ

“รายการสิทธิพิเศษ” หมายถึง บรรดาสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่กลุ่มบริษัทแปซิฟิกากำหนดให้แก่สมาชิกบัตรตามบัตรต่างๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง คำหรือข้อกำหนดอ้างอิงใดๆ ที่นิยามไว้ในเอกสารอื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา ให้มีความหมายเช่นเดียวกันเมื่อนำมาใช้หรืออ้างถึงในเอกสารนี้ และคำที่มีนัยเป็นเอกพจน์ให้หมายรวมถึงพหูพจน์และในทางกลับกันเช่นเดียวกัน

2. การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมบัตรกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา

2.1 ยอดใช้จ่ายที่มีสิทธิสะสมคะแนน

ยอดใช้จ่ายที่มีสิทธิสะสมคะแนนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะต้องมาจากยอดใช้จ่ายในใบเสร็จรับเงินฉบับเดียว หรือยอดใช้จ่ายสะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด การต่ออายุสมาชิกแต่ละระดับสถานภาพสมาชิก สมาชิกบัตรต้องมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดสำหรับสถานภาพสมาชิกแต่ละระดับภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่ได้รับสถานภาพสมาชิกนั้น

รายละเอียดยอดใช้จ่ายสำหรับระดับสถานภาพสมาชิกแต่ละระดับและเงื่อนไขการต่ออายุสมาชิกเป็นไปตามที่กำหนดในตารางด้านล่างนี้:

2.2 การสมัครสมาชิก

ในการสมัครสมาชิกบัตรกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา ผู้สมัครต้องมียอดใช้จ่ายที่มีสิทธิสะสมคะแนนตามที่กำหนดจากยอดซื้อสินค้าลดราคาหรือสินค้าราคาปกติตามที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงินฉบับเดียว หรือมียอดใช้จ่ายในช่วงเดือนที่มีสิทธิสะสมคะแนน ณ ร้านค้าของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา หรือสินค้าฝากขายในประเทศไทย กรณีการนับยอดซื้อสะสม ใบเสร็จรับเงินที่นำมาใช้ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ซื้อสินค้าครั้งแรกตามวันที่ซึ่งระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน

ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมบัตรกลุ่มบริษัทแปซิฟิกาได้โดยยื่นใบสมัคร พร้อมแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนกรณีบุคคลสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุสำหรับกรณีบุคคลต่างชาติ ณ ร้านค้าของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา ผู้สมัครแต่ละรายมีสิทธิสมัครสมาชิกรายละหนึ่งบัญชีเท่านั้น และต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดจึงจะถือเป็นการสมัครสมาชิกที่ครบถ้วนบริบูรณ์ กลุ่มบริษัทแปซิฟิกามีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะอนุมัติหรือปฏิเสธใบสมัครของผู้สมัครสมาชิกบัตรรายใดก็ได้ เมื่อใบสมัครสมาชิกบัตรได้รับอนุมัติจากกลุ่มบริษัทแปซิฟิกาแล้ว สมาชิกบัตรจะมีสิทธิเลือกให้กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาออกบัตรสมาชิก (Physical Card) หรือไม่ก็ได้ โดยจะมีการออกบัตรสมาชิกให้แก่ผู้สมัครแต่ละรายใช้ระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกบัตรกลุ่มบริษัทแปซิฟิกาแล้ว กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาจะออกบัตรสมาชิกให้แก่สมาชิกบัตรระดับแพลทินัมและระดับแบล็ค ประมาณ 4 สัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติ กรณีที่ไม่อาจจัดส่งบัตรสมาชิกได้ไม่ทำให้ผู้สมัครมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายแต่อย่างใด

3. เงื่อนไขทั่วไป

3.1 บัตรสมาชิก

บัตรสมาชิกนี้เป็นบัตรสิทธิพิเศษ ไม่ใช่บัตรเครดิตหรือบัตรชาร์จการ์ดโดยบัตรดังกล่าวนี้ออกให้แก่สมาชิกบัตรเพื่อใช้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และไม่สามารถโอนหรือมอบให้ผู้อื่นได้ บัตรสมาชิกสามารถใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ส่วนตัวของสมาชิกบัตรเท่านั้น และใช้เฉพาะสำหรับรางวัลที่ระบุไว้ในโปรแกรมนี้ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย บัตร หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

3.2 การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

โปรแกรมต่างๆ ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกาจะมีผลใช้ได้ต่อไปเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาสงวนสิทธิโดยการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมนี้ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบล่วงหน้า

3.3 เหตุสุดวิสัย

กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาไม่ต้องรับผิดกรณีที่ไม่สามารถหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติเช่นว่านั้นมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติและ/หรือภัยพิบัติ ความไม่สงบในการใช้แรงงาน การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง การปิดงานงดจ้าง อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น สงคราม การกระทำของศัตรูต่างชาติ หรือภัยทางทะเล หรือภัยอื่นๆ และสาเหตุหรือพฤติการณ์ใดๆ ก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา

3.4 การยกเลิกการเป็นสมาชิก

กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาอาจมีดุลพินิจเด็ดขาดที่จะยุติโปรแกรมนี้ หรือเพิกถอน ยกเลิก หรือระงับบัตร บัตรกำนัลแปซิฟิกา รางวัล และ/หรือคะแนนแปซิฟิกาพอยท์ที่สะสมไว้ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ โดยไม่กระทบถึงสิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาใดๆ ของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา

ในกรณีที่มีการละเมิดหรือฉ้อฉลเกี่ยวกับการใช้บัตร บัตรกำนัลแปซิฟิกา รางวัล และ/หรือคะแนนแปซิฟิกาพอยท์ หรือในกรณีที่สมาชิกบัตรฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ข้อใดข้อหนึ่ง กลุ่มบริษัทแปซิฟิกามีสิทธิเพิกถอนและยกเลิกบัตร รวมถึงเพิกถอนสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษทั้งหมด หรือคะแนนแปซิฟิกาพอยท์ที่เกิดการใช้บัตรดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่สมาชิกบัตรประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของตนในโปรแกรมนี้ สมาชิกบัตรสามารถดำเนินการได้โดยการแจ้งแผนกลูกค้าสัมพันธ์เป็นหนังสือ ณ ร้านค้ากลุ่มบริษัท
แปซิฟิกา หรือส่งอีเมลไปยัง crmsupport@pacifica.co.th หลังจากยกเลิกการเป็นสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล) จะถูกลบออก เว้นแต่ข้อมูลทั่วไปและบันทึกรายการทำธุรกรรมซื้อสินค้า ซึ่งจะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น

3.5 การระงับข้อพิพาท

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นหรือเกี่ยวข้องเนื่องจากการทำธุรกรรมผ่านบัตรในโปรแกรมนี้ บันทึกรายการทำธุรกรรมของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกาที่เกี่ยวกับโปรแกรมนี้จะถือว่าเป็นที่ยุติและมีผลผูกพันสมาชิกบัตร คำตัดสินของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมนี้ให้ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันสมาชิกบัตรโดยมิพักต้องว่ากล่าวกันอีกแต่อย่างใด

3.6 การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับโปรแกรม

อีเมลจะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารหลักสำหรับโปรแกรมนี้ สมาชิกบัตรจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของสมาชิก รางวัล ความเคลื่อนไหวทางบัญชี ฯลฯ ผ่านทางบัญชีอีเมลที่ให้ไว้ กรณีที่อีเมลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาไม่ต้องรับผิดต่อสมาชิกบัตรจากการไม่ได้รับข้อมูลแต่อย่างใด

4. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

4.1 สถานภาพสมาชิก

สมาชิกบัตรที่ได้รับสถานภาพแต่ละระดับจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ สิทธิพิเศษเหล่านี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่ร้านค้าของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกาเท่านั้น สมาชิกต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการก่อนที่จะแลกรับรางวัลหรือใช้สิทธิพิเศษตามระดับสถานภาพสมาชิก กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิพิเศษต่างๆ จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปเมื่อหมดอายุสถานภาพสมาชิกบัตร

 4.2 การหมดอายุและการต่ออายุสถานภาพสมาชิก

สถานภาพสมาชิกแต่ละระดับและสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับสถานภาพสมาชิกนั้น สมาชิกบัตรต้องมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดสำหรับสถานภาพสมาชิกแต่ละระดับภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่ได้รับการต่ออายุสถานภาพสมาชิกในระดับนั้นและรักษาสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน สมาชิกบัตรจะถูกปรับสถานภาพสมาชิกตามระดับยอดใช้จ่าย

 4.3 ร้านค้าที่ร่วมรายการ

โปรแกรมและสิทธิพิเศษต่างๆ สามารถใช้ได้ ณ ร้านค้าของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกาที่ร่วมรายการ ตามที่ระบุไว้: https://pacifica.co.th/store/

5. การต่ออายุและการเปลี่ยนบัตรสมาชิก

บัตรสมาชิกสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุตามที่ระบุไว้หน้าบัตร เว้นแต่จะได้รับแจ้งกรณีบัตรถูกขโมย หรือสูญหาย หรือถูกเพิกถอน ยกเลิก หรือระงับก่อนหมดอายุ กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาอาจมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ออกบัตรต่ออายุให้แก่สมาชิกบัตรรายใดก็ได้ ทั้งนี้ คะแนนแปซิฟิกาพอยท์ รางวัล บัตรกำนัลแปซิฟิกาจากบัตรดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

สมาชิกบัตรจะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรทุกประการเพื่อป้องกันการสูญหาย การลักขโมย การลักทรัพย์ หรือการนำบัตรสมาชิกไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกบัตรจะต้องแจ้งให้กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาทราบโดยพลันด้วยวาจา และเป็นหนังสือหากบัตรสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย ไม่ได้รับตามกำหนดเวลา หรือหากสมาชิกบัตรสงสัยว่าบัตรถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่น สมาชิกบัตรจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และจะชดใช้ค่าเสียหายแก่กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาต่อการเรียกร้อง ค่าสูญเสีย หรือค่าเสียหายใดๆ ทุกลักษณะที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต หากบัตรที่ถูกรายงานว่าสูญหายหรือถูกขโมยนั้นได้คืนมาแล้ว สมาชิกบัตรจะต้องแจ้งให้กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาทราบทันที และให้ตัดบัตรดังกล่าวส่งคืนให้แก่กลุ่มบริษัทแปซิฟิกา หากบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาอาจกำหนดหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 500 บาทสำหรับการเปลี่ยนบัตรใหม่ และการเปลี่ยนบัตรใหม่หลังจากนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารนี้ สมาชิกบัตรควรรายงานการสูญหายหรือบัตรที่ถูกขโมยเป็นหนังสือไปยังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยทันที ณ ร้านค้าของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา ทางโทรสารหรือทางอีเมล์ตามรายละเอียดติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น การเปลี่ยนบัตรใหม่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนแปซิฟิกาพอยท์ที่สมาชิกบัตรได้สะสมไว้ก่อนหน้านี้ สมาชิกบัตรสามารถเก็บคะแนนแปซิฟิกาพอยท์ไว้ต่อไป และสะสมคะแนนแปซิฟิกาพอยท์ผ่านบัตรใหม่ต่อไปได้หากเป็นการเปลี่ยนบัตรใหม่ภายในอายุบัตรเดิม บัตรใหม่จะมีอายุจนถึงวันหมดอายุบัตรเดิม เว้นแต่ได้รับการต่ออายุตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารนี้

6. คะแนนแปซิฟิกาพอยท์

6.1 การสะสมคะแนนแปซิฟิกาพอยท์

เมื่อแสดงบัตรหรือแจ้งการเป็นสมาชิก สมาชิกบัตรทุกรายจะได้รับคะแนนแปซิฟิกา 1 คะแนนเมื่อซื้อสินค้าทุกๆ 25 บาทจากมูลค่าสุทธิที่ซื้อ รวมถึงรายการสินค้าลดราคาพิเศษส่งท้ายฤดูกาล (end-of-season sale) ณ ร้านค้าของกลุ่มแปซิฟิกาในประเทศไทย การแปลงยอดซื้อที่มีสิทธิสะสมคะแนนไปเป็นคะแนนแปซิฟิกาพอยท์จะปัดเศษขึ้น/ลงให้เท่ากับคะแนนที่ใกล้ที่สุด กรณีเศษของคะแนนตั้งแต่ 0.5 คะแนนขึ้นไป ให้ปัดเศษขึ้น ส่วนกรณีเศษของคะแนนต่ำกว่า 0.5 คะแนน ให้ปัดเศษทิ้ง สมาชิกบัตรจะไม่ได้รับคะแนนแปซิฟิกาพอยท์สำหรับการซื้อสินค้าที่ชำระผ่านบัตรกำนัลแปซิฟิกา หรือบัตรกำนัลอื่นใด ในช่วงการส่งเสริมการขายนอกร้านค้า (Friend and Family Sale) และการซื้อสินค้าที่มีส่วนลดมากกว่าร้อยละ 60 จากราคาขายปลีกตามปกติ (โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ซื้อสินค้า) การชำระเงินส่วนที่ชำระด้วยบัตรกำนัลแปซิฟิกาจะนับเป็นคะแนนแปซิฟิกาพอยท์

คะแนนแปซิฟิกาพอยท์จะสะสมจากยอดซื้อที่มีสิทธิสะสมคะแนนหลังจากใบสมัครสมาชิกได้รับอนุมัติแล้ว คะแนนแปซิฟิกาพอยท์จะคำนวณจากมูลค่าสุทธิของธุรกรรม (จำนวนเงินที่ชำระด้วยเงินสด/เครดิต หลังจากหักบัตรกำนัลส่งเสริมการขาย) ตามปกติแล้ว คะแนนแปซิฟิกาพอยท์จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในหนึ่งวันหลังจากวันที่ทำรายการ กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่สมาชิกบัตรหากกลุ่มบริษัทแปซิฟิกาไม่ได้โอนคะแนนสะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อได้รับการต่ออายุสมาชิก คะแนนแปซิฟิกาพอยท์ที่ยังไม่ได้ใช้จะถูกโอนกลับเข้าบัญชีสมาชิกตามสถานภาพสมาชิกล่าสุด คะแนนแปซิฟิกาพอยท์ที่โอนมานี้สามารถนำมาแลกบัตรกำนัลแปซิฟิกาโดยสามารถนำไปใช้ได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิก คะแนนแปซิฟิกาพอยท์ไม่สามารถโอนไปยังบัญชีสมาชิกบัตรรายอื่นได้ กลุ่มบริษัทแปซิฟิกาอาจมีดุลพินิจเด็ดขาดที่จะระงับการคำนวณและการสะสมคะแนนแปซิฟิกาพอยท์ แก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวณ และทำการปรับปรุงการคำนวณดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยไม่กระทบถึงสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา และโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

6.2 การแลกรางวัล

คะแนนแปซิฟิกาพอยท์ทั้งหมดที่สะสมในโปรแกรมนี้สามารถนำมาใช้แลกบัตรกำนัลแปซิฟิกาได้ทุกเมื่อในระหว่างอายุการเป็นสมาชิก สมาชิกบัตรต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการก่อนแลกรับรางวัลหรือใช้สิทธิพิเศษใดๆ ตามระดับสถานภาพสมาชิกนั้น

คะแนนแปซิฟิกาพอยท์ทุกๆ 200 คะแนนสามารถนำมาใช้แลกบัตรกำนัลแปซิฟิกามูลค่า 100 บาท สมาชิกบัตรที่มีคะแนนแปซิฟิกาพอยท์ที่สะสมไว้น้อยกว่า 200 คะแนน จะไม่สามารถแลกบัตรกำนัลแปซิฟิกาได้ กรณีแลกรับรางวัลทันทีอาจล่าช้าถึงหนึ่งชั่วโมงในกรณีปกติ ในการแลกรับรางวัลหรือใช้บัตรกำนัลแปซิฟิกา สมาชิกบัตรต้องแสดงบัตรกำนัลแปซิฟิกาที่ยังไม่หมดอายุ และบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันสิทธิสมาชิก กรณีการซื้อสินค้าเกินมูลค่าบัตรกำนัลแปซิฟิกา สมาชิกบัตรจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินส่วนเกินตามธุรกรรมนั้นเอง บัตรกำนัลแปซิฟิกาสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกบัตรได้ บัตรกำนัลแปซิฟิกาสามารถใช้คะแนนแลกได้ทันทีที่ซื้อสินค้า ณ ร้านค้าของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา บัตรกำนัลแปซิฟิกานี้สามารถใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าราคาปกติ ณ ร้านค้าของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกาเท่านั้น การชำระเงินด้วยบัตรกำนัลแปซิฟิกาจะไม่ได้รับคะแนนแปซิฟิกาพอยท์ เมื่อสมาชิกบัตรใช้คะแนนแลกบัตรกำนัลแปซิฟิกาเพื่อทำรายการแล้ว ไม่ว่ามูลค่าตามบัตรกำนัลแปซิฟิกานั้นจะเหลืออยู่เท่าใดก็ตามหลังใช้คะแนนแลกแล้ว จะไม่มีการทอนเงินหรือสะสมคะแนนแปซิฟิกาพอยท์ให้แก่สมาชิกบัตรแต่อย่างใด และจะถือว่าสมาชิกบัตรสละสิทธิของตนเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ไม่ได้ใช้ตามบัตรกำนัลแปซิฟิกาโดยชอบแล้ว การแลกรับรางวัลทันทีจะไม่สามารถใช้ได้ในช่วงการขายสินค้าลดราคาพิเศษ ร่วมกับรายการส่งเสริมการอื่นใด การใช้บัตรส่งเสริมการขายหรือบัตรกำนัลเงินสด (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ณ ร้านค้าของกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา สถานที่จำหน่ายสินค้าฝากขายและสินค้าที่ร่วมรายการ

สมาชิกสามารถใช้บัตรกำนัลแปซิฟิกาได้มากกว่าหนึ่งใบในการทำรายการซื้อหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กลุ่มบริษัท แปซิฟิกา เห็นสมควร ในกรณีที่มีการใช้บัตรกำนัลของแปซิฟิกา เพื่อแลกรับรางวัล สมาชิกบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ผู้ค้ากำหนด

 

บัตรกำนัลแปซิฟิกา จะหมดอายุภายในเวลา 2 เดือนนับจากวันที่แลกรับรางวัล บัตรกำนัลแปซิฟิกาหรือบัตรกำนัลใดๆ ที่ยังไม่ได้ใช้และหมดอายุแล้วไม่สามารถแปลงเป็นคะแนนสะสมได้

รางวัลที่ได้รับการไถ่ถอนแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือแลกเป็นเงินสด, สินค้า, แต้มสะสม, บัตรกำนัล, รางวัลอื่นๆ หรือสินค้าอื่นๆ รางวัลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ  สำหรับการซื้อสินค้าที่ร้านในเครือกลุ่มบริษัท แปซิฟิกา หากรายการได้รับการชำระเงินบางส่วนจากใบสำคัญจ่ายของ แปซิฟิกา และ/หรือของรางวัลอื่นๆ และสมาชิกบัตรขอรับเงินคืน/คืนสินค้ามูลค่าของบัตรกำนัลหรือรางวัลจะเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าส่งคืนในใบลดหนี้ หากรายการนี้ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนด้วยบัตรกำนัลหรือรางวัลสมาชิกบัตรจะได้รับคืนมูลค่าคะแนนสะสมที่เทียบเท่าในบัญชีของสมาชิกบัตร

 

กรณีคืนสินค้า สมาชิกจะต้องนำสินค้าและใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมาพร้อมกับคำขอคืนสินค้า และต้องส่งคืนที่ร้านค้าในการซื้อครั้งแรกตามเงื่อนไขข้อกำหนดและนโยบายของกลุ่มบริษัท แปซิฟิกา  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนสมาชิกบัตรจะมีสิทธิ์ได้รับคืนสินค้าหรือไม่นั้นอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ กลุ่มบริษัท แปซิฟิกา และ กลุ่มบริษัท แปซิฟิกาสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการแลกเปลี่ยนและการคืนสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามข้อกำหนดของกลุ่มบริษัท แปซิฟิกา สมาชิกบัตรสามารถเลือกแลกคะแนนสะสมของตนกับรางวัลใดๆหนึ่งรางวัลขึ้นไปซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หากเกิดการไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท สมาชิกบัตรจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีในกรณีที่มีเปลี่ยนสถานะการหมดอายุและการแลกรับรางวัล คะแนนสะสมทั้งหมดไม่สามารถโอนเปลี่ยนระหว่างสมาชิกได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ คะแนนสะสมที่ได้รับการแลกรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือโอนกลับไปยังบัญชีบัตรใดๆได้

การรับและใช้บัตรกำนัลแปซิฟิกา ขึ้นอยู่กับสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ในบัตรกำนัลแปซิฟิกา หากกลุ่มบริษัท แปซิฟิกา ไม่สามารถจัดหาสิทธิหรือประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบัตรกำนัลแปซิฟิกาได้ กลุ่มบริษัท แปซิฟิกา อาจใช้ดุลพินิจของตนในการจัดหาสิทธิประโยชน์ทดแทนหรือประโยชน์อื่นที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกันหรือถอนสิทธิและผลประโยชน์ดังกล่าวได้ตลอดเวลา และเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงรางวัลที่ให้ความสำคัญหรือทดแทนรางวัลใด ๆ ที่มีค่าอื่นที่คล้ายคลึงกันและเพื่อถอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ภายใต้โครงการ กรณีบัตรกำนัลแปซิฟิกาสูญหายหรือถูกขโมยจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอใบอนุญาตใช้แทนหรืออื่นๆได้

6.3 วันหมดอายุคะแนน

คะแนนสะสมแปซิฟิกา พอยท์จะได้รับการแลกรับตามเกณฑ์ FIFO (First in, First out) โดยจะตัดคะแนนตามลำดับการซื้อสินค้าจากรายการซื้อลำดับแรกสุดก่อน คะแนนจะหมดอายุตามรายละเอียดที่กำหนด สมาชิกบัตร สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท แปซิฟิกา หรือ ร้านค้าในเครือ

คะแนนพิเศษที่กำหนดในเงื่อนไขพิเศษ (ไม่ได้มาจากการทำธุรกรรมการซื้อปกติ) จะถูกนำมาใช้ก่อน กลุ่มบริษัท แปซิฟิกา และบริษัทในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับคะแนนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกบัตรใดๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของกลุ่มบริษัท แปซิฟิกา จะถือเป็นที่สิ้นสุดเท่านั้น

6.4 สิทธิพิเศษวันเกิดสำหรับสมาชิกแปซิฟิกา กรุ๊ป

สิทธิพิเศษวันเกิดสำหรับสมาชิก มีผลตั้งแต่วันเกิดของสมาชิก และมีอายุ 60 วันนับจากวันเกิดของสมาชิก สามารถใช้ได้กับสินค้าราคาปกติเท่านั้นและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอย่างอื่นได้ ทั้งนี้สิทธิพิเศษวันเกิดสำหรับสมาชิกแปซิฟิกา กรุ๊ป สามารถใช้ได้ทันทีสำหรับการซื้อสินค้า ณ จุดขายที่เป็น Stand-Alone Stores ในประเทศไทยเท่านั้น

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว

กลุ่มบริษัท แปซิฟิกา รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ วันเดือนปีเกิด เพศ ข้อมูลการติดต่อ อาชีพ บัตรเครดิต และข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ ข้อมูลการทำรายการและความสนใจส่วนบุคคลและการตั้งค่าต่างๆ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกบัตรแปซิฟิกา กรุ๊ปและการซื้อใดๆ ไม่ว่าจะช่องทางออนไลน์หรือที่ร้านค้าของแปซิฟิกา

บริษัท แปซิฟิกา กรุ๊ป ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:

 

1.การลงทะเบียนสมาชิกบัตรในฐานะสมาชิกบัตรของแปซิฟิกา กรุ๊ป

2.เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือแจ้งข่าวให้สมาชิกบัตรทราบ

3.ปรับและปรับเปลี่ยนข้อเสนอพิเศษการนำเสนอบริการโฆษณาเวเว็บไซต์ของเรา

4.เพื่อประเมินการตั้งค่าและอำนวยความสะดวกในการทำงานในอนาคตที่ร้านค้า

5.เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในร้านค้าของเราและผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

6.ตอบสนองต่อรีวิวความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆที่คุณให้แก่เรา

7.เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และธุรกิจของเรา

กลุ่มบริษัท แปซิฟิกาอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับบริษัทในเครือทั่วโลกหรือผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิบัติงานและฝ่ายส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ ผู้ให้บริการเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับและสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ที่จำเป็นเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ในกรณีที่มีข้อผูกมัดตามกฎหมายกลุ่มบริษัท แปซิฟิกา ยังสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือตามคำสั่งศาล

ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะไม่ได้รับการขายโอนหรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่ผู้ให้บริการโดยไม่ได้รับการอนุญาต สมาชิกสามารถแจ้งการ “ยกเลิก” การรับข้อมูลการส่งเสริมการขายและ / หรือการตลาดจาก กลุ่มบริษัท แปซิฟิกา และ บริษัท ที่เกี่ยวข้องได้ โดยเลือกที่จะยกเลิกรายชื่อผู้รับจดหมายของด้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการสมัคร” ในอีเมล์ที่ได้รับหรือส่งอีเมล์มาที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ทีเป็นลายลักษณ์อักษร การร้องขอให้กลุ่มบริษัท แปซิฟิกา ยุติการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานอื่นเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดจะมีผลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นับจากวันที่ทางบริษัทได้รับคำขอ ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เก็บหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากสมาชิกเลือกที่จะยกเลิกรายชื่อผู้รับจดหมาย หรือหากสมาชิกบัตรแปซิฟิกา กรุ๊ปท่านใดหมดอายุ ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์)จะถูกนำออก ยกเว้นข้อมูลทั่วไปและบันทึกการทำรายการซื้อซึ่งจะใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น สมาชิกสามารถทบทวนและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์

8.ข้อกฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการสมาชิกบัตรแปซิฟิกา กรุ๊ปนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและลูกค้าตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลของศาลประเทศไทยในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงโปรดทราบว่าในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับใช้